1. Επί πρωτοείσακτων αγωγών τακτικής ή ειδικής διαδικασίας, η συζήτηση των οποίων κηρύχθηκε απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης εντύπου για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή ελαττωματικότητας αυτού, η κλήση επαναφοράς πρέπει να επιδίδεται στον εναγόμενο για μεν την τακτική διαδικασία μέσα σε τριάντα (30) – ή εξήντα (60) για διαδίκους άγνωστης διαμονής ή διαμένοντες στο εξωτερικό – ημέρες από την κατάθεση της κλήσης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 215 παρ. 2 ΚΠολΔ, για δε την ειδική διαδικασία τριάντα (30) – ή εξήντα (60) για διαδίκους άγνωστης διαμονής ή διαμένοντες στο εξωτερικό – ημέρες πριν από τη νέα συζήτηση της υπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 591 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ.
2. Σε ό,τι αφορά την τακτική διαδικασία, η υπόθεση προσδιορίζεται προς συζήτηση σε χρόνο όχι συντομότερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της κλήσης, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 237 παρ. 6 εδ. α΄ ΚΠολΔ.
3. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις (τακτική/ειδική διαδικασία), το έντυπο διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς είτε επισυνάπτεται στην κλήση είτε κατατίθεται επί της έδρας κατά την ημέρα της (πλασματικής ή πραγματικής) νέας συζήτησης της υπόθεσης, στην οποία παρέπεται ότι παρίστανται υποχρεωτικά οι διάδικοι διά των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με έκδοση νέου γραμματίου προκαταβολής εισφορών και επανακατάθεση των ήδη κατατεθειμένων έγγραφων προτάσεών τους.

Κέρκυρα, 14-05-2021
Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας
Ελένη Βούλγαρη

Μετάβαση στο περιεχόμενο