Οι υποθέσεις που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου είναι οι ακόλουθες:

Οι με αριθ. πινακίου 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, καθώς και κατά τη διαδικασία του ν. 4745/2020 οι με αριθ. κατάθεσης 146/2021, 147/2021, 149/2021, 152/2021, 153/2021, 154/2021, 155/2021, 156/2021, 157/2021 και 158/2021 με αριθ. πινακίου 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 αντίστοιχα.

Η Ειρηνοδίκης Έδρας

Ειρήνη Παπακυριακού


Μετάβαση στο περιεχόμενο