1. Όσες υποθέσεις δεν επαναπροσδιορίστηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4Α έως 4Κ του ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε  από τον ν. 4745/2020 αποσύρονται οίκοθεν από το πινάκιο της δικασίμου.
  2. Όσες υποθέσεις επαναπροσδιορίστηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4Α έως 4Κ του ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε  από τον  ν.4745/2020,  θα εκφωνούνται κατά τη συζήτηση στη δικάσιμο στην οποία προσδιορίστηκαν εκ νέου ενώ θα αποσύρονται οίκοθεν από το πινάκιο της αρχικής δικασίμου.

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Νικολέττα Περγάντου

Μετάβαση στο περιεχόμενο