Προς αμοιβαία διευκόλυνση του προσωπικού της Υπηρεσίας αλλά και δική σας, παρακαλούνται οι συνεργάτες Δικηγόροι να έχουν πάντα υπόψη τους τον αριθμό κατάθεσης του δικογράφου, του οποίου την πορεία αναζητούν.

Ο αριθμός αυτός συνοδεύει το δικόγραφο από την αρχή μέχρι την έκδοση απόφασης ή και ενδεχομένως την άσκηση ένδικων μέσων και διευκολύνει σημαντικά την αναζήτηση στο λογισμικό που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία. Χωρίς αυτόν ταλαιπωρούνται αμφότεροι οι υπάλληλοι και οι δικηγόροι, εφόσον η ονομαστική αναζήτηση παράγει πολλαπλά αποτελέσματα.

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι και για την καλύτερη οργάνωση των υποθέσεων που χειρίζεστε, παρακαλείστε να αποθηκεύετε τον αριθμό αυτό, ο οποίος είναι εμφανής στην πράξη κατάθεσης.


Υπόδειγμα Παρακολούθησης Πορείας Υποθέσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο