ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριθμός Πράξης 17/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β’

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή τωνΔικαστηρίων, που επιβλήθηκε για το χρονικό διάστημα από 09-11-2020 έως 26-042021, η οποία επιβλήθηκε προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του ιού COVlD-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) ο επαναπροσδιορισμός των ματαιωθεισών υποθέσεων λαμβάνει χώρα οίκοθεν, με ανάρτηση του οικείου πινακίου, συνεπώς δεν απαιτείται η κατάθεση κλήσεων για την επαναφορά των υποθέσεων της συζήτηση

Β) η εγγραφή της υπόθεσης στο νέο πινάκιο επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων

Γ) Για τη διαδικασία του ειδικού ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ο οποίος εκδικάζεται κατά την Εκούσια Δικαιοδοσία, ο επαναπροσδιορισμός λαμβάνει χώρα ως κάτωθι:

Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 20-4-2021, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 18ης-01-2022.

Κέρκυρα, 22-04-2022

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο