ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αριθμός Πράξης  16/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ελένη Βούλγαρη, Ειρηνοδίκης Β’

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις για την προσωρινή αναστολή των Δικαστηρίων, που επιβλήθηκε για το χρονικό διάστημα από 09-11-2020 έως 06-04-2021, η οποία επιβλήθηκε προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του ιού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) ο επαναπροσδιορισμός των ματαιωθεισών υποθέσεων λαμβάνει χώρα οίκοθεν, με ανάρτηση του οικείου πινακίου, συνεπώς δεν απαιτείται η κατάθεση κλήσεων για την επαναφορά των υποθέσεων της συζήτηση

Β) η εγγραφή της υπόθεσης στο νέο πινάκιο επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων

Γ) Για τη διαδικασία του ειδικού ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ο οποίος εκδικάζεται κατά την Εκούσια Δικαιοδοσία, ο επαναπροσδιορισμός λαμβάνει χώρα ως κάτωθι:

1) Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 23ης-02-2021, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 26ης-10-2021.

2) Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 9ης-03-2021, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 9ης-11-2021.

3) Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 23ης-03-2021, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 23ης-11-2021. Κατ΄εξαίρεση η υπόθεση ΄Εβερτ Αρετή – Ζαίρα με αρ. κατ. 154/2014  επαναπροσδιορίζεται για την δικάσιμο της 25ης/05/2021.

4) Οι υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 6ης-04-2021, επαναπροσδιορίζονται για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 7ης-12-2021.

Κέρκυρα, 07-04-2021

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο