Άρθρο 51: Αναστολή προθεσμιών κατά τον μήνα Αύγουστο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 147 ΚΠολΔ

Η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ] τροποποιείται με την προσθήκη στις αναστελλόμενες κατά το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου προθεσμίες των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 237, στην παρ. 1 και στα εδάφια πρώτο και τρίτο της παρ. 3 του άρθρου 468 και η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διαμορφώνεται ως εξής: «2. Το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσμίες των άρθρων 503, 518 παρ. 1, 545 παρ.1 και 2, 564 παρ.1 και 2, καθώς και των άρθρων 153, 215 παρ. 2, 237 παρ. 1, 2, 3 και 238 παρ. 1, 468 παρ. 1 και 3 εδάφια πρώτο και τρίτο, 598, 632 παρ. 2, 633 παρ. 2, 642, 715 παρ. 5, 729 παρ. 5, 847 παρ. 1, 926 παρ. 2, 934 παρ. 1 στοιχ. ακαι β, 943 παρ. 4, 955, 966 παρ. 2 και 3, 971 παρ. 1, 972 παρ. 1 στοιχ. β’, 973, 974, 979 παρ. 2, 985 παρ.1, 986, 988 παρ. 1, 995 και 997 παρ. 2.».

Μετάβαση στο περιεχόμενο