Άρθρο 127

Προθεσµία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωµατείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών οµοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωµατείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών οµοσπονδιών, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωµατεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές οµοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, µε σκοπό την προσαρµογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρµόνιση µε τις αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαµβάνεται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρµογή του καταστατικού, οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόµου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

Άρθρο 128

Στην παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί επειγουσών ρυθµίσεων για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, οι λέξεις «έως την 31η Δεκεµβρίου 2022» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 30ή Ιουνίου 2023» και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: «4. Το παρόν ισχύει από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2023.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο