Αρμόδιος υπάλληλος:

Ιωάννης Γραμματικός

Τηλ.: 26610.98935

E-mail: igrammatikos@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Οι ιδιόγραφες διαθήκες δημοσιεύονται από το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας κάθε Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., στο Γραφείο του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας (δίπλα στο ακροατήριο).

Για τη δημοσίευση ΚΑΙ κήρυξη κυρίας των διαθηκών απαιτείται σχετική προσυνεννόηση του αιτούντα δικηγόρου με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, πριν από την ημερομηνία της συζήτησης.

1. Απλή δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης

Η δημοσίευση αυτή γίνεται από τον/την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας και απαιτούνται τα εξής:
1) Αίτηση. Αν παρασταθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης. Αν ο αιτών παρίσταται αυτοπροσώπως, απαιτείται επικόλληση στην αίτηση μεγαρόσημου αξίας 3,00 Ευρώ, η ταυτότητα του αιτούντα και μεγαρόσημο των 2,00 ευρώ για το αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης.
2) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Αποβιώσαντα.

3) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (εκδίδεται και από ΚΕΠ).

4) Η πρωτότυπη διαθήκη.

2. Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη κυρίας (κατά την ίδια ημέρα)

Η δημοσίευση αυτή γίνεται επίσης από τον/την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Προδικασία

1) Αίτηση. Στην αίτηση, εκτός των άλλων, θα πρέπει να αναφέρονται και τα πλήρη στοιχεία των 2 μαρτύρων. Επίσης, απαιτούνται ένσημα και διπλότυπο παράστασης (από τον πληρεξούσιο δικηγόρο).
2) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Αποβιώσαντα.
3) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή Οικογενειακής Κατάστασης του Αποβιώσαντα (έτσι ώστε να προκύπτει ότι ο θανών έχει εξ’ αδιαθέτου κληρονόμους (να έχει εκδοθεί πρόσφατα).

Β. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, θα πρέπει να προσκομίζονται στο ακροατήριο τα ακόλουθα :
1) Η πρωτότυπη διαθήκη
2) Οι 2 μάρτυρες που θα εξεταστούν στο ακροατήριο με τις ταυτότητές τους και φωτ/φο αυτών (σε περίπτωση που δεν αναφέρονται στην αίτηση).

3. Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας (σε άλλη ημέρα, μετά τη δημοσίευσή της)

Η κήρυξη της ιδιόγραφης αυτής διαθήκης ως κυρίας, γίνεται επίσης από τον/την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, πλην όμως, απαιτείται στην περίπτωση αυτή ένα αντίγραφο του πρακτικού της δημοσιευμένης διαθήκης, μαζί με την σχετική αίτηση, την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο