Αρμόδιος υπάλληλος:

Γεώργιος Ίσερης

Τηλ.: 26610.98936

E-mail: 936@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Δηλώσεις Τρίτων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Δηλώσεις Τρίτων πραγματοποιούνται ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο τρίτος  οφείλει να δηλώσει  εντός δικονομικής προθεσμίας οκτώ (8) ημερών, που ξεκινά από την επομένη ημέρα της επίδοσης του κατασχετήριου εγγράφου,  στην γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας του, αν υφίσταται η απαίτηση που κατασχέθηκε κι αν έχει επιβληθεί εις χείρας του άλλη κατάσχεση, με σχετική αναφορά και του ποσού, για το οποίο αυτή επιβλήθηκε (985 § 1  α’ ΚΠολΔ).

Μετά τις τροποποιήσεις του Κ.Πολ.Δ. από τους νόμους 4842/2021, 4855/2021 και 4871/2021,  το άρθρο 985 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 985

«1. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Όταν η κατάσχεση επιβάλλεται στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος, αυτό θα πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 982 παρ. 2 στοιχ. γ’ και δ’.

2. Η δήλωση της παρ. 1 κατατίθεται εγγράφως στη γραμματεία του ειρηνοδικείου του τόπου της κατοικίας εκείνου που δηλώνει και συντάσσεται σχετική έκθεση. […]»

Η εν λόγω δήλωση αποτελεί διαδικαστική πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, που εμπίπτει στην κατηγορία των ανακοινώσεων γνώσεως και δεν δύναται να προσβληθεί λόγω ελαττωμάτων βουλήσεως.

Ειδικότερα, η δήλωση του τρίτου μπορεί να είναι θετική ή αρνητική.

Καταφατική είναι η δήλωση του τρίτου όταν αυτός αποδέχεται ότι υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, ή ότι έχει στα χέρια του το κατασχεμένο πράγμα, ή ότι έχει υποχρέωση για τη μεταβίβαση της κυριότητας του κινητού πράγματος.

Αρνητική είναι η δήλωση όταν ο τρίτος αρνείται ότι υπάρχει η απαίτηση, ή το κινητό, ή η υποχρέωση για μεταβίβαση  της κυριότητας κινητού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο