Στα Πιστοποιητικά Αρχείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

  • Πιστοποιητικό περί μη τροποποιήσεων καταστατικού συνεταιρισμού
  • Πιστοποιητικό Πορείας
  • Πιστοποιητικό μη άσκησης ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής
  • Πιστοποιητικό μη άσκησης ένδικων μέσων

Αρμόδιες υπάλληλοι για την έκδοση των πιστοποιητικών Αρχείου :

και

Τηλ.: 26610.98932

Τις σχετικές αιτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών  μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω φάκελο:

 Πιστοποιητικά αρχείου

Χρήσιμα Έγγραφα – Αιτήσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο