Αρμόδιος υπάλληλος:

Γεώργιος Ίσερης

Τηλ.: 26610.98936

E-mail: 936@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Tο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ περί μη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (άλλης) ΔΙΑΘΗΚΗΣ και

το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ περί μη ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ εκδίδονται με έναν από τους εξής τρόπους:


 1ος τρόπος: Καθημερινά (09:00 – 13:00) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στο Ειρηνοδικείο, προσκομίζοντας: α) Αίτηση (μπορείτε να την κατεβάσετε και να την προσυμπληρώσετε), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, δ) ταυτότητα αιτούντος και
ε) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (π.χ.  3 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΚΑΙ 2 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ = ΣΥΝΟΛΟ 5 €

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για να χρησιμοποιηθεί  – κατατεθεί ένα e-παράβολο στην υπηρεσία μας είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του και να συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής του.

Οδηγίες για την έκδοση του παραβόλου ΕΔΩ

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το Τμήμα Πιστοποιητικών (γραφείο 936 δίπλα στο ακροατήριο, 26610.98936).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν το αίτημα υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει στη σχετική αίτηση/δήλωση να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερομένου (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΦΜ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ), ενώ ΕΠΙΠΛΕΟΝ να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο δικηγορικός σύλλογος στον οποίο ανήκει, ο αριθμός μητρώου του και τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ), καθώς και μνεία του γεγονότος ότι είναι  πληρεξούσιος του άμεσα ενδιαφερομένου και ενεργεί κατ’εντολή και για λογαριασμό του και ο οποίος έχει έννομο συμφέρον* για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών. Η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του πληρεξούσιου δικηγόρου. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση ΕΔΩ.

 


2ος τρόπος:  Ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση απ’το gov.gr, όπου συμπληρώνετε το κείμενο: Αιτούμαι την έκδοση πιστοποιητικού

  1. ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΑΛΛΗΣ) ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
  2. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

και παρακαλώ να μου σταλεί στο e-mail ………………………... 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίστε ποιο ή ποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά σας ενδιαφέρουν

Αντιγράφετε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου ή το εκτυπώνετε σε μορφή pdf* και επισυνάπτετε σε ένα e-mail, μαζί με:

α. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

γ. e-paravolo 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375) για κάθε πιστοποιητικό που ζητάτε, το οποίο θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν την κατάθεσή του στον φορέα και την αποστέλλετε στο e-mail: 936@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Οδηγίες για την έκδοση του παραβόλου ΕΔΩ

Όταν εκδοθεί το αιτηθέν πιστοποιητικό, θα σας αποσταλεί στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου.

*Η αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr εξυπηρετεί τον σκοπό της εξακρίβωσης της ταυτότητας του αιτούντος και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν το αίτημα υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει στη σχετική αίτηση/δήλωση να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερομένου (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΦΜ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ), ενώ ΕΠΙΠΛΕΟΝ να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο δικηγορικός σύλλογος στον οποίο ανήκει, ο αριθμός μητρώου του και τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ), καθώς και μνεία του γεγονότος ότι είναι πληρεξούσιος του άμεσα ενδιαφερομένου και ενεργεί κατ’εντολή και για λογαριασμό του και ο οποίος έχει έννομο συμφέρον* για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών. Η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του πληρεξούσιου δικηγόρου.  Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση ΕΔΩ.


3ος τρόπος: Επικοινωνείτε με το ΚΕΠ της περιοχής σας, προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και 5 ευρώ παράβολο το οποίο θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν την κατάθεσή του στον φορέα. Το ΚΕΠ θα αποστείλει στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας την αίτησή σας και όταν εκδοθεί το αιτηθέν πιστοποιητικό, θα το παραλάβετε από το ΚΕΠ, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου, με σφραγίδα και υπογραφή υπαλλήλου ΚΕΠ.* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση όπου από τα υποβαλλόμενα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον για την έκδοση των πιστοποιητικών, θα πρέπει  να υποβάλλεται σχετικό αίτημα προς έγκριση από τον Ειρηνοδίκη με  επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα στοιχειοθετούν  το έννομο συμφέρον του αιτούντος.

Σημαντική Σημείωση: Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά που σας αποστέλλουμε είναι έγκυρα, εφόσον διακινούνται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που πρόκειται να εκτυπωθούν ισχύει ό,τι αναφέρει η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4727/2020:<<…4. Εκτύπωση πρωτότυπου ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου ή ηλεκτρονικού ακριβούς αντιγράφου ή ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή δικηγόρο. Για περισσότερες πληροφορίες –> Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο