Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Ίσερης

Τηλ.: 26610.98936

E-mail: 936@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας είναι αρμόδιο για την έκδοση των  παρακάτω πιστοποιητικών διαθηκών:

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ περί μη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (άλλης) ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ περί μη ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

εφόσον η τελευταία κατοικία ή διαμονή του διαθέτη, είτε η διαμονή του ευρέτη της διαθήκης βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς αρμόδιο είναι το  Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη.

Ειδικότερα

Σημείωση 1: Για θανάτους πριν την 1/3/2013 αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικών διαθηκών είναι, εκτός του Ειρηνοδικείου ΚΑΙ το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ της τελευταίας κατοικίας του θανόντος.

Σημείωση 2: Για το πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς το Ειρηνοδικείο είναι αρμόδιο για θανάτους ή/και διαθήκες που δημοσιεύθηκαν από την 1/11/2012 και μετά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την  έκδοση των πιστοποιητικών διαθηκών  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ απαιτούνται το μέγιστο επτά (7) ημέρες και γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1ος ΤΡΟΠΟΣ: 
κάνοντας αίτηση στο  ΚΕΠ της περιοχής σας, προσκομίζοντας
  • ληξιαρχική πράξη θανάτου,
  • πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (ΜΟΝΟ για το πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς) και
  • 5 ευρώ ηλεκτρονικό παράβολο (κωδ. παραβόλου 1375) για κάθε αίτηση το οποίο θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν την κατάθεσή του στον φορέα.
 και πάρα πολύ σύντομα, θα παραλάβετε το πιστοποιητικό από το ΚΕΠ, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου, με σφραγίδα και υπογραφή υπαλλήλου ΚΕΠ.

2ος ΤΡΟΠΟΣ:

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται επίσης:

Κάνοντας Ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση απ’το gov.gr, όπου συμπληρώνετε το κείμενο: 

Αιτούμαι την έκδοση πιστοποιητικού*

  1. ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΑΛΛΗΣ) ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
  2. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

του θανόντος/θανούσας (ΕΠΩΝΥΜΟ) ……………………………. (ΟΝΟΜΑ) …………………. του (ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ) ………………………….. και της (ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ) ……………………….., ο οποίος πέθανε την (ημερομηνία θανάτου) ………………………

και παρακαλώ να μου σταλεί στο e-mail ………………………... 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίστε ποιο ή ποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά σας ενδιαφέρουν

Εκτυπώνετε σε μορφή αρχείου pdf και επισυνάπτετε σε ένα e-mail, μαζί με:

α. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

γ. e-paravolo 5 ευρώ (κωδ. παραβόλου 1375) για κάθε πιστοποιητικό που ζητάτε, το οποίο θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν την κατάθεσή του στον φορέα και την αποστέλλετε στο e-mail: 936@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Οδηγίες για την έκδοση του παραβόλου ΕΔΩ

Όταν εκδοθεί το αιτηθέν πιστοποιητικό, θα σας αποσταλεί στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου.

Η αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr εξυπηρετεί τον σκοπό της εξακρίβωσης της ταυτότητας του αιτούντος και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν το αίτημα υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο/συμβολαιογράφο, πρέπει στη σχετική αίτηση/δήλωση να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του άμεσα ενδιαφερομένου (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΑΦΜ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ), ενώ ΕΠΙΠΛΕΟΝ να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο δικηγορικός/συμβολαιογραφικός σύλλογος στον οποίο ανήκει, ο αριθμός μητρώου του και τα στοιχεία επικοινωνίας του δικηγόρου/συμβολαιογράφου (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ), καθώς και μνεία του γεγονότος ότι είναι πληρεξούσιος του άμεσα ενδιαφερομένου και ενεργεί κατ’εντολή και για λογαριασμό του και ο οποίος έχει έννομο συμφέρον* για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών. Η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του πληρεξούσιου δικηγόρου/συμβολαιογράφου.  Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση ΕΔΩ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ: Σε περίπτωση όπου από τα υποβαλλόμενα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον για την έκδοση των πιστοποιητικών, θα πρέπει  να υποβάλλονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά που θα στοιχειοθετούν  το έννομο συμφέρον του αιτούντος.  Aναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα νομιμοποιητικών εγγράφων που μπορούν να προσκομίζονται αθροιστικά για την πλήρη τεκμηρίωση: Διαθήκη, Εξώδικο, δανειακή σύμβαση, αποδεικτικό ληξιπρόθεσμης οφειλής, αποδεικτικό μεταβίβασης δικαιώματος σε fund ή servicer, Πληρεξούσιο, Τελεσίδικη Απόφαση, Εισαγγελική Παραγγελία, κλπ


 


Σημαντική Σημείωση: Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά που σας αποστέλλουμε είναι έγκυρα, εφόσον διακινούνται ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που πρόκειται να εκτυπωθούν ισχύει ό,τι αναφέρει η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4727/2020:<<…4. Εκτύπωση πρωτότυπου ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου ή ηλεκτρονικού ακριβούς αντιγράφου ή ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή δικηγόρο. Για περισσότερες πληροφορίες –> Ν.4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο