1. Όποιος έχει την πρόθεση να ασκήσει αγωγή μπορεί πριν από την κατάθεσή της να ζητήσει τη συμβιβαστική επέμβαση του αρμόδιου για την εκδίκαση της αγωγής ειρηνοδίκη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται αίτηση προς τον ειρηνοδίκη, στην οποία πρέπει να αναγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της διαφοράς, ή εμφανίζονται αυθόρμητα οι ενδιαφερόμενοι ενώπιον του.

2. Ο ειρηνοδίκης, όταν υποβληθεί αίτηση συμβιβασμού καλεί ενώπιον του το συντομότερο σε ορισμένη ημέρα και ώρα όλους τους ενδιαφερομένους. Η πρόσκληση του ειρηνοδίκη πρέπει να αναφέρει με συντομία τη διαφορά. Αν προσέλθουν αυθόρμητα όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ο ειρηνοδίκης μπορεί αμέσως να προχωρήσει σε συμβιβαστική επέμβαση. Η συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη δεν είναι ανάγκη να γίνεται δημόσια, όμως για την επέμβαση αυτή τηρούνται πρακτικά.

3. Αν αυτός που υπέβαλε την αίτηση δεν εμφανιστεί, η αίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ και καταδικάζεται αυτός στα δικαστικά έξοδα. Αν δεν εμφανιστεί κάποιος από αυτούς που κλήθηκαν, αναφέρεται αυτό στα πρακτικά και η συμβιβαστική επέμβαση του ειρηνοδίκη θεωρείται άτι απέτυχε.


Βήματα για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας:

  1. Υποχρεωτικά καλείτε για ραντεβού στο 26610.98936 => Γεώργιος Ίσερης
  2. Εάν στο πρακτικό περιλαμβάνεται και τοπογραφικό διάγραμμα, φροντίζετε να το προσκομίζετε μαζί με το πρακτικό σε όσα αντίγραφα επιθυμείτε, ώστε να επισυναφθεί σε αυτό άμεσα χωρίς καθυστέρηση.
  3. Εμφάνιση ενώπιον του/της Ειρηνοδίκη υπηρεσίας την προσυμφωνημένη ημέρα και ώρα και υπογραφή πρακτικού.
  4. Ετοιμασία αντιγράφων πρακτικού από την αρμόδια υπάλληλο => Άννα Μπέη
Μετάβαση στο περιεχόμενο