Αρμόδια υπάλληλος:

Άννα Μπέη

Τηλ.: 26610.98933

E-mail: abei@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr

Αναγνώριση Σωματείου

1. Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).
2. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).
3. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη (εις τριπλούν) + μια (1) φωτοτυπία.
4. Διάταξη για την ίδρυση του σωματείου.
5. Αίτηση για την έκδοση διάταξης ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

6. [για αθλητικά σωματεία] – υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του ΔΣ ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής είτε από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, είτε Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr .

Προσοχή! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές.

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου

1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (εις διπλούν).
2. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό με υπογραφές εις τριπλούν + μια (1) φωτοτυπία.
3. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).
4. Απόφαση αναγνώρισης σωματείου, επικυρωμένη.
5. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν) με τις ιδιότητες (Πρόεδρος, Γραμματέας).
6. Πιστοποιητικό μεταβολών Σωματείου (Πρωτοδικείου).

7. [για αθλητικά σωματεία] – υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του ΔΣ ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής είτε από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, είτε Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr .

Μετά την έκδοση διάταξης ίδρυσης ή τροποποίησης

Αποστέλλετε μία περίληψη της απόφασης για δημοσίευση στο Ταμείο Νομικών με καταβολή – περίπου 15 € στην Εθνική Τράπεζα. Την ίδια περίληψη στέλνετε και σε μία εφημερίδα τοπική, καθημερινής έκδοσης.
Στην περίληψη θα πρέπει να αναφέρονται 1) ο αριθμός διάταξης, 2) ημερομηνία δημοσίευσης, 3) επωνυμία νέα + παλιά και 4) η έδρα του Σωματείου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Μητρώο Σωματείων

Το Μητρώο Σωματείων τηρείται στο αρχείο του Πρωτοδικείου.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο Ν. 2725/1999, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4603/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά το  άρθρο  έβδομο παρ.1  Ν.4639/2019,ΦΕΚ Α 185/22.11.2019: Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων  4,5,13,14,22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως έχουν αντικατασταθεί με το ν. 4603/2019, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.  Καθ` όλη τη διάρκεια της αναστολής της προηγούμενης παραγράφου, τα άρθρα  4,5,13,14,22 και 24 του ν. 2725/1999θα ισχύουν υπό τη μορφή που είχαν προτού  αντικατασταθούν αντιστοίχως δυνάμει των άρθρων 26,28 και 30 του ν.4603/2019 (Α` 48)».

Μετάβαση στο περιεχόμενο